Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία του Οργανισμού διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, καθώς και στις απαιτήσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία που αφορά τον Οργανισμό και τις δραστηριότητές του. Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας αναφέρεται στην Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας από Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και εφαρμόζεται στο Σύνολο του Οργανισμού.

Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους Πελάτες, καθώς και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτών (εκφρασμένες ή και συναγόμενες). Ως εκ τούτου, έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του Πελάτη όσο και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ο Οργανισμός δεσμεύεται για την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας είναι:

  • Η Ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών.
  • Η Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και της λειτουργίας του Οργανισμού γενικότερα.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύεται να διασφαλίζει τη Διαχειριστική Επάρκεια στην αποτελεσματική υλοποίηση έργων επικοινωνίας και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητάς του για την υλοποίηση έργων, μέσω:

  • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009
  • Του καθορισμού και της τακτικής παρακολούθησης των Στόχων και των Δεικτών, οι οποίοι ανασκοπούνται μία φορά ετησίως τουλάχιστον.
  • Της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κλπ.
  • Της συνεχούς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του Προσωπικού, σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.
  • Της τεκμηριωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και μέτρησης του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.
  • Της εξασφάλισης των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.
  • Της τεκμηριωμένης αναζήτησης αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες Διορθωτικές ή/και Προληπτικές Ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η Διοίκηση έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχειριστικής Επάρκειας, τη Διαχείριση και την Εποπτεία της ομαλής λειτουργίας του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού.

(Έγκριση απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 25/01/2017 με αριθμ.πρωτ. 370/19-01-2017)